ALL TESTS

BUSINESS

01. EXECUTIVE MANAGEMENT BOARD

Scope: C-level management processes maturity and quality, including signatures, approvals, dashboards, reports, management, strategy, and shareholders.
Duration: 7 min, Questions: 109
BUSINESS

02. BUSINESS PROCESSES QUALITY

Scope: Fishbone assessment of processes inside any of company departments. Controlling mechanism to work processes across the company.
Duration: 7 min, Questions: 111
BUSINESS

03. AUDIT PRODUKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Rozsah: Auditujte produktové strategie, získejte přehledy pro podporu vývoje produktů, optimalizujte spokojenost zákazníků a udržte si náskok před konkurencí.
Trvání: 7 min, Otázek: 113
BUSINESS

04. PRODUCT MANAGEMENT AUDIT

Scope: Audit product strategies, gain insights to boost product development, optimize customer satisfaction, and stay ahead of the competition.
Duration: 7 min, Questions: 113
BUSINESS

05. DIGITAL MARKETER CHECK-LIST

Scope: Digital media, PR, advertising, and strategy for reaching target audiences by utilizing various channels relations for internal, local, and international communication.
Duration: 5 min, Questions: 99
BUSINESS

06. IT DEPARTMENT AUDIT

Scope: Discover your strengths and areas for growth in the field of Information Technology and empower your business with the knowledge gained from our test.
Duration: 8 min, Questions: 141
BUSINESS

07. STARTUP STRATEGY ASSESSMENT

Scope: Thorough startup business strategy evaluate operations, financial health, marketing strategies, and external factors to know company gaps to reach its full potential.
Duration: 5 min, Questions: 79
PERSONAL

08. TALENT PREFERENCE TEST

Scope: Evaluate your talent pool, identify strengths and weaknesses. Known certainly your abilities and preference and do what you like and for what you have natural preference.
Duration: 22 min, Questions: 591
PERSONAL

09. LIFE GOALS AND MISSION

Scope: Get on track with life goals. Review the current situation, and identify areas of improvement. From career aspirations to personal development. Set path to success.
Duration: 5 min, Questions: 99
PERSONAL

10. HUMAN PURPOSE MANNERS TEST

Scope: Shape your identity and gain understanding of yourself, your strengths, and weaknesses that allowing you to navigate relationships, personality, and career choices.
Duration: 14 min, Questions: 369
BUSINESS

11. AUDIT KVALITY OBCHODNÍCH PROCESŮ

Rozsah: Fishbone hodnocení procesů uvnitř kteréhokoli oddělení společnosti. Kontrolní mechanismus k pracovním procesům napříč společností.
Trvání: 7 min, Otázek: 111
BUSINESS

12. AUDIT INORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Scope: Discover your strengths and areas for growth in the field of Information Technology and empower your business with the knowledge gained from our test.
Trvání: 8 min, Otázek: 141
BUSINESS

17. HR AND RECRUITMENT AUDIT

Scope: Potential of your human resources and take your organization’s talent acquisition and management strategies to new heights.
Duration: 5 min, Questions: 90
PERSONAL

27. CAREER PREFERENCE

Scope: Identify your career based on skills and personality specifics. Focus on professions for which you have talent and capabilities. Do exactly what you know.
Duration: 9 min, Questions: 177
BUSINESS

28. PROFIT & LOSS QUALITY REPORT

Scope: Operating expenses, personnal expenses, professional services, taxes and media, information systems, travel expenses, telecommunications and postage, other operating expenses.
Duration: 5 min, Questions: 43
BUSINESS

29. KVALITA ZPRÁVY ZISKŮ A ZTRÁT

Rozsah: Provozní náklady, osobní náklady, odborné služby, daně a média, informační systémy, cestovní náklady, telekomunikace a poštovné, ostatní provozní náklady.
Trvání: 5 min, Otázek: 43
PERSONAL

31. PERSONALITY TYPE TEST

Scope: Identify your personality, characteristics, behavior, and specifics for self-awareness, career guidance, research, personal growth, conflict resolution, or education purposes.
Duration: 9 min, Questions: 177
PERSONAL

32. ŽIVOTNÍ CÍLE A POSLÁNÍ

Rozsah: Vydejte se na cestu k životním cílům. Zhodnoťte současnou situaci a určete oblasti, které je třeba zlepšit. Od kariérních aspirací po osobní rozvoj. Audit vás nasměruje na cestu k úspěchu.
Trvání: 6 min, Otázek: 99
PERSONAL

33. PARTNER PREFERENCE TEST

Scope: Needs, Good Deeps, Values and opinions, Digidetox, Relationship, Education of children, things to think about and neighborhood quality between partners.
Duration: 11 min, Questions: 208
PERSONAL

34. TEST VZTAHOVÉ KOMPATIBILITY

Scope: Potřeby, Dobré hlubiny, Hodnoty a názory, Digidetox, Vztah, Vzdělávání dětí, věci k zamyšlení a kvalita sousedství mezi partnery.
Trvání: 11 min, Otázek: 208
PERSONAL

49. TEST PORUCHY PŘÍJMU JÍDLA

Scope: Stravovací návyky, Tělesná vnímavost, Obavy o postavu a váhu, Strach z nárustu hmotnosti, Ovládání stravovacích navyků, Vztah k jídlu a potravinám, Emoční faktory, Sociální interakce a izolace.
Trvání: 5 min, Otázek: 80
PERSONAL

50. EATING DISORDERS TEST

Scope: Eating habits, Body awareness, Body and weight concerns, Fear of weight gain, Control of eating habits, Relationship to food and food, Emotional factors, Social interaction and isolation.
Duration: 5 min, Questions: 80
PERSONAL

53. TEST SMYSLU  ŽIVOTA

Scope: Uvědomit si potenciál a ideály, Splnit svůj biologický účel, Najít moudrost či znalost, Dělat dobré či správné, Naplnit spirituální smysly, Užívat si života.
Trvání: 5 min, Otázek: 40
PERSONAL

54. LIFE PURPOSE TEST

Scope: Realize potential and ideals, Fulfill your biological purpose, Find wisdom or knowledge, Do good or right, Fulfill spiritual senses, Enjoy life.
Duration: 5 min, Questions: 40
PERSONAL

65. TEST SPRÁVNOSTI DÝCHÁNÍ

Scope: Základní informace, Fyzické aspekty Dýchání, Emoční aspekty dýchání, Zkušenosti s dýchacími technikami, Stres a dýchání, Vztah dýchání v historii, Otevřené otázky ohledně dechu.
Trvání: 6 min, Otázek: 70
PERSONAL

66. PROPER BREATHING TEST

Scope: Basic information, Physical aspects of Breathing, Emotional aspects of breathing, Experience with breathing techniques, Stress and breathing, Relationship of breathing in history, Open questions about breath.
Duration: 6 min, Questions: 70
PERSONAL

67. ANXIETY & FEARS TEST

Scope: Social situations, Physical manifestations, Thoughts and worries, Affecting daily life, Relationships, Health and self-care, Stress management, History of anxiety.
Duration: 9 min, Questions: 80
PERSONAL

68. TEST ÚZKOSTÍ A STRACHŮ

Scope: Sociální situace, Fyzické projevy, Myšlenky a obavy, Ovlivňování každodenního života, Vztahy, Zdraví a péče o sebe, Zvládáni stresu, Historie úzkostí.
Trvání: 9 min, Otázek: 80
PERSONAL

69. AUTISM TEST

Scope: Social interaction, Communication, Restricted and repetitive behavior, Empathy and understanding of emotions, Structure and flexibility, Sensory perception, Adaptation to school or work, Family dynamics, Developmental milestones, Health and psychiatric aspects.
Duration: 9 min, Questions: 100
PERSONAL

70. TEST ÚROVNĚ AUTISMU

Scope: Sociální interakce, Komunikace, Omezené a opakující se chování, Empatie a porozumění emocím, Struktura a flexibilita, Smyslové vnímání, Adaptace na školu nebo práci, Rodinná dynamika, Rozvojové milníky, Zdravotní a psychiatrické aspekty.
Trvání: 9 min, Otázek: 100
PERSONAL

71. DEPRESSION TEST

Scope: Mood, Sleep, Energy, Loss of interest, Weight and diet, Feelings of guilt and worthlessness, Thoughts of death or suicide, Physical symptoms, Social isolation, Stressors.
Duration: 11 min, Questions: 189
PERSONAL

72. TEST ÚROVNĚ DEPRESE

Scope: Nálada, Spánek, Energie, Ztráta zájmu, Hmotnost a strava, Pocit viny a bezcennosti, Myšlenky na smrt nebo sebevraždu, Fyzické příznaky, Sociální izolace, Stresory.
Trvání: 9 min, Otázek: 100
PERSONAL

73. EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ) TEST

Scope: Self-Knowledge, Self-Control, Motivation, Empathy, Social Skills, Intercultural Sensitivity, Conflict Resolution, Adaptability, Optimism, Self-Actualization.
Duration: 9 min, Questions: 100
PERSONAL

74. TEST EMOČNÍ INTELIGENCE (EQ) TEST

Scope: Sebepoznání, Sebeovládání, Motivace, Empatie, Sociální dovednosti, Mezikulturní citlivost, Řešení konfliktů, Adaptabilita, Optimismus, Seberealizace.
Trvání: 9 min, Otázek: 100
PERSONAL

75. PSYCHOPATHY TEST

Scope: Social behavior, Emotional interaction, Moral values, Empathy, Past behavior, Way of communication, Self-assessment, Record of relationships.
Duration: 8 min, Questions: 80
PERSONAL

76. TEST PSYCHOPATIE

Scope: Sociální chování, Emoční interakce, Morální hodnoty, Empatie, Chování v minulosti, Způsob komunikace, Sebeposouzení, Záznam vztahů.
Trvání: 8 min, Otázek: 80
PERSONAL

77. TEST ÚROVNĚ ADHD

Scope: Historie symptomů, Rozvojová anamnéza, Školní výkon, Sociální interakce, Rodinná historie, Denní funkce, Koexistující poruchy, Zvládání stresu, Fyzické projevy.
Trvání: 9 min, Otázek: 100
PERSONAL

78. ADHD TEST

Scope: Anamnéza příznaků, Vývojová anamnéza, Školní výkon, Sociální interakce, Rodinná anamnéza, Denní fungování, Koexistující poruchy, Zvládání stresu, Fyzické projevy.
Duration: 9 min, Questions: 100
PERSONAL

80. LEADERSHIP TYPE TEST

Scope: Assessment based on the latest research and understanding of leadership and provides valuable insights into an individual’s preferred way of leading.
Duration: 9 min, Questions: 100
BUSINESS – DONE

81. PROJECT MANAGEMENT QUALITY AUDIT

Scope: Project, idea, and change management practices in an organization through a structured process. The idea, project, program, planning, execution, and reporting.
Duration: 9 min, Questions: 100
BUSINESS

82. AUDIT KVALITY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Scope: Project, idea, and change management practices in an organization through a structured process. The idea, project, program, planning, execution, and reporting.
Trvání: 9 min, Otázek: 100
PERSONAL

83. TEST TYPU LÍDERSTVÍ

Scope: Hodnocení založené na nejnovějším výzkumu a porozumění vůdcovství a poskytuje cenné poznatky o preferovaném způsobu vedení jednotlivců.
Trvání: 9 min, Otázek: 100
PERSONAL

14. POZNEJ SVŮJ TALENT

Rozsah: Vyhodnoťte svůj aktuální fond talentů, identifikujte silné a slabé stránky. Určitě znáte své schopnosti a preference a dělejte to, co vás baví a pro co máte přirozené preference.
Trvání: 9 min, Otázek: 206
BUSINESS

16. AUDIT PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

Rozsah: Utvářejte svou identitu a porozumějte sobě, svým silným a slabým stránkám, což vám umožní orientovat se ve vztazích, osobnosti a výběru povolání.
Trvání: 5 min, Otázek: 90
BUSINESS

13. AUDIT DIGITÁLNÍHO MARKETINGU

Rozsah: Digitální média, PR, reklama a strategie pro oslovení cílového publika pomocí různých vztahů mezi kanály pro hodnocení interní, místní a mezinárodní komunikace.
Trvání: 5 min, Otázek: 100
BUSINESS

18. LEVEL OF COMPANY DIGITALIZATION

Scope: Digitalization is an ongoing journey, and periodic assessments ensure that your company remains agile, adaptive, and aligned with the evolving demands of the digital age.
Duration: 8 min, Questions: 150
BUSINESS

19. ÚROVEŇ DIGITALIZACE FIRMY

Rozsah: Digitalizace je neustálá cesta a pravidelná hodnocení zajišťují, že vaše společnost zůstane agilní, přizpůsobivá a v souladu s vyvíjejícími se požadavky digitálního věku.
Trvání: 8 min, Otázek: 150
PERSONAL

25. POLITICAL COORDINATES

Rozsah: A tool designed to help to understand political beliefs and where you fall on the political spectrum. Promote political awareness, critical thinking, and informed decision-making
Duration: 12 min, Questions: 400