Audit Produktového Řízení

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

AUDIT PRODUKTU A PRODEJE

– důležitost vývoje produktu, analýzy konkurence a efektivních prodejních strategií pro dosažení obchodního úspěchu a udržení náskoku na dnešním konkurenčním trhu.

K čemu je audit produktového řízení?

✔ strategie vývoje produktů,

✔ Správa životního cyklu produktu,

✔ konkurenční analýza,

✔ konkurenční benchmarking,

✔ prodejní strategie,

✔ Průzkum trhu.

Najděte nové dimenze produktového oddělení

Audit vývoje produktu, analýzy konkurence a efektivní prodejní strategie.
14 analytických sektorů, více než 100 osvědčených kvalitních otázek.

Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte hlášení znovu. 

product market sales process audit pro full

Jak provést audit produktového řízení?

Získejte přehled o důležitosti vývoje produktu, analýzy konkurence a efektivních prodejních strategií s našimi Produkt & Test prodejního auditu. Zjistěte, co obnáší vývoj produktu, prozkoumejte strategie produktových řad a zjistěte, jak najít nové zákazníky a zvýšit prodej. Zůstaňte napřed na dnešním konkurenčním trhu pochopením agilního vývoje produktů a využitím úspěšných nápadů na produkty. Ideální pro produktové manažery, vývojáře softwaru a malé podniky, které chtějí přilákat nové zákazníky a zlepšit nabídku svých produktů.

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie auditu produktového řízení

1
PRŮZKUM TRHU
Praktiky a procesy související se shromažďováním a analýzou informací o trhu. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace provádí činnosti průzkumu trhu, aby získala přehled o preferencích zákazníků, tržních trendech a dynamice konkurence.
2
PRODUKT
Produkty nebo služby organizace. Zahrnuje posouzení různých aspektů souvisejících s nabídkami organizace, včetně jejich vlastností, kvality, cen, diferenciace a souladu s potřebami zákazníků a tržními trendy.
3
KONKURENCE
Konkurenční prostředí, ve kterém organizace působí. Zahrnuje posouzení různých aspektů týkajících se konkurentů organizace, jejich produktů nebo služeb, cenových strategií, postavení na trhu a celkové konkurenční výhody.
4
ZÁKAZNÍK
Vztah organizace se svými zákazníky. Zahrnuje posouzení různých aspektů souvisejících s pochopením potřeb zákazníků, poskytováním hodnoty zákazníkům a zajištěním spokojenosti zákazníků.
5
ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Quality of customer service and support provided by the organization’s customer desk or customer service team. It involves assessing how effectively the organization handles customer inquiries, resolves issues, and provides a positive customer experience.
6
PARTNERSTVÍ A VZTAHY
Partnerství organizace a vztahy s externími zainteresovanými stranami. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace řídí a udržuje tyto vztahy, aby podpořila své nabídky produktů, postavení na trhu a celkové prodejní strategie.
7
PREZENTACE
Procesy a postupy související s identifikací, kvalifikací a správou potenciálních zákazníků a potenciálních zákazníků. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace identifikuje potenciální zákazníky, kvalifikuje se jako potenciální zákazníky a řídí proces generování a konverze potenciálních zákazníků.
8
PROSPEKTY
Hodnocení a analýza prodejních procesů, strategií a výkonnosti organizace. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace prodává své produkty nebo služby, řídí vztahy se zákazníky a dosahuje svých prodejních cílů.
9
PRODEJ
Procesy a postupy související s dodáváním projektů nebo implementací produktů a služeb pro zákazníky. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace řídí realizaci projektu, plní cíle projektu a zajišťuje úspěšné dodání projektu.
10
PROCESY
Obchodní procesy, které podporují celkové cíle produktu, trhu, konkurence a prodeje. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace navrhuje, implementuje a řídí své procesy, aby dosáhla účinnosti, kvality a souladu se strategickými cíli.
10
LIDSKÉ ZDROJE
Postupy a procesy lidských zdrojů související s řízením a podporou zaměstnanců zapojených do produktových, tržních, konkurenčních a prodejních aktivit. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace přitahuje, rozvíjí, motivuje a udržuje kvalifikovanou a angažovanou pracovní sílu, aby dosáhla svých cílů.
10
FINANCE
Řízení a výkon související s produktem, trhem, konkurencí a prodejními aktivitami. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace řídí své finanční zdroje, sleduje finanční výkonnost a zajišťuje finanční udržitelnost.
10
MANAGEMENT
Manažerské postupy a schopnosti související s produktem, trhem, konkurencí a prodejními aktivitami. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace plánuje, organizuje, vede a kontroluje tyto činnosti, aby dosáhla svých cílů.

Kdy se hodí audit produktového řízení?

Nízká úroveň produktové kvality
Pokud organizace zaznamenává značný nárůst reklamací od zákazníků nebo pokles spokojenosti zákazníků, může být vhodné provést audit produktového řízení k identifikaci slabých míst v procesu vývoje a řízení produktů.
Změny ve strategii nebo cílech organizace
Pokud organizace mění své strategické směřování nebo si stanovuje nové cíle, audit produktového řízení může pomoci zajistit, že procesy a postupy jsou v souladu s novými směry.
Zvýšená konkurence nebo tlak na trhu
Pokud se situace na trhu rapidně mění nebo je zaznamenáváno zvýšené konkurenční prostředí, audit může pomoci identifikovat oblasti, ve kterých lze procesy vylepšit nebo zrychlit.
Zlepšení efektivity a efektivity procesů
Proaktivní audit produktového řízení může být užitečný k identifikaci oblastí, ve kterých lze zlepšit efektivitu a efektivnost vývoje a řízení produktů.
Změny v regulačních požadavcích
Pokud dojde ke změnám v regulačním prostředí, audit může pomoci zajistit, že produkty a procesy jsou v souladu s novými požadavky.
Problémy s dodavateli nebo dodavatelským řetězcem
Pokud organizace zaznamenává problémy s dodavateli nebo s celkovým dodavatelským řetězcem, audit produktového řízení může odhalit možnosti zlepšení nebo rizika spojená s dodavatelským řetězcem.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každá organizace potřebuje čas od času revidovat své obchodní procesy, aby zajistila soulad s potřebami vlastníka, efektivitou podnikání a riziky, což umožňuje identifikovat a řešit problémy ve všech oblastech fungování společnosti.

Rozsah je podobný pro všechny společnosti a zahrnuje oblasti jako Provozní náklady, Osobní náklady, Odborné služby, Daně a média, Informační systémy, Cestovní náklady, Telekomunikace a poštovné, Ostatní provozní náklady.