Test Emoční Inteligence (EQ)

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

Test emoční inteligence

– rozpoznávat, chápat, řídit a efektivně využívat své vlastní emoce a emoce druhých.

K čemu je test emoční inteligence?

✔ Vylepšené mezilidské vztahy,

✔ Vylepšené vůdčí schopnosti,

✔ Lepší rozhodování,

✔ Zvládání stresu,

✔ efektivní komunikace,

✔ pomocník v kariéře.

Jak to máte s empatií?

Investice do rozvoje emoční inteligence mohou být cenné.
10 analytických sektorů, více než 100 ověřených otázek.

Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte hlášení znovu. 

pnl profit loss report quality audit

Jak provést EQ test?

Test hodnotí čtyři odvětví emoční inteligence: vnímání emocí, usnadnění myšlení pomocí emocí, porozumění emocím a řízení emocí.

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie testu emoční inteligence

1
SEBEPOZNÁNÍ
Schopnost rozpoznat a chápat vlastní emoce, motivace a hodnoty, což umožňuje lepší sebeorientaci a pochopení vlastního jednání.
2
SEBEOVLÁDÁNÍ
Dovednost udržovat kontrolu nad vlastními emocemi a reakcemi, což vede k klidnému a rozvážnému jednání i v náročných situacích.
3
MOTIVACE
Schopnost nalézt a udržet si vnitřní motivaci k dosažení cílů, což přispívá k vytrvalosti a odhodlání překonávat překážky.
4
EMPATIE
Schopnost vcítit se do emocí a perspektiv druhých, což usnadňuje porozumění a podporu v mezilidských vztazích.
5
SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Schopnost efektivně komunikovat, budovat vztahy a spolupracovat s ostatními, což vytváří pozitivní a harmonické sociální interakce.
6
MEZIKULTURNÍ CITLIVOST
Schopnost porozumět a respektovat různé kulturní perspektivy, což přispívá k vzájemné toleranci a porozumění v multikulturním prostředí.
7
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
Dovednost aktivně řešit konflikty a nesrovnalosti s cílem dosáhnout smíření a udržet pozitivní vztahy.
8
ADAPTABILITA
Schopnost přizpůsobit se novým situacím a změnám s flexibilitou a otevřeností, což umožňuje úspěšné navigování v nejistých podmínkách.
9
OPTIMISMUS
Tendence vidět a vyhledávat pozitivní stránky situací, což přispívá k vlastnímu mentálnímu zdraví a odolnosti vůči stresu.
10
SEBEREALIZACE
Proces dosahování svého plného potenciálu a osobního rozvoje, což vede k dosažení vlastních cílů a naplnění životního smyslu.

Kdy potřebujete tento test?

Zlepšené mezilidské vztahy
Na cestě životem je cesta často osvětlena smyslem pro účel, sledováním smysluplných cílů a sladěním činů s vlastními základními hodnotami. Emocionální inteligence zvyšuje vaši schopnost porozumět druhým a vcítit se do nich. To zase posílí vaše vztahy, jak osobní, tak profesní. Efektivní komunikace, aktivní naslouchání a schopnost orientovat se v sociálních situacích přispívají ke zdravějšímu spojení.
Vylepšené vůdčí schopnosti
Vůdci s vysokou emoční inteligencí jsou často efektivnější. Dokážou ovládat své vlastní emoce a chápat emoce těch, které vedou. To usnadňuje lepší komunikaci, řešení konfliktů a schopnost inspirovat a motivovat ostatní.
Lepší rozhodování
Emoční inteligence zahrnuje schopnost zvažovat a zvládat emoce při rozhodování. To může vést k promyšlenějším a vyváženějším volbám, protože emoce jsou brány v úvahu, aniž by jimi byly přemoženy.
Zvládání stresu
Rozvoj emoční inteligence vám pomůže lépe zvládat stres a zvládat náročné situace. Stanete se odolnějšími a přizpůsobivějšími a zvládáte tlak s větší lehkostí.
Zvýšené sebeuvědomění
Emoční inteligence zahrnuje sebeuvědomění, schopnost rozpoznat a porozumět vlastním emocím. Toto sebeuvědomění může vést k osobnímu růstu, protože získáte náhled na své silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit.
Efektivní komunikace
Emocionální inteligence přispívá k efektivní komunikaci, protože se více naladíte na verbální i neverbální podněty. Tato dovednost je zvláště cenná při řešení konfliktů, poskytování konstruktivní zpětné vazby a spolupráci s ostatními.
Kariérní úspěch
Mnoho zaměstnavatelů oceňuje emoční inteligenci na pracovišti. Jedinci s vysokou emoční inteligencí často vynikají ve vedoucích pozicích, týmové práci a vztazích se zákazníky. V důsledku toho může investice do vaší emoční inteligence pozitivně ovlivnit vaši kariéru.
Pozitivní vliv na duševní zdraví
Rozvoj emoční inteligence může přispět k celkové duševní pohodě. Schopnost porozumět a zvládat emoce může vést k větší emoční odolnosti a pozitivnějšímu pohledu na život.
Týmová spolupráce
V týmovém prostředí emoční inteligence podporuje pozitivní a spolupracující prostředí. Členové týmu, kteří rozumí a oceňují vzájemné emoce, mohou spolupracovat efektivněji, což vede ke zvýšení produktivity a spokojenosti s prací.
Řešení konfliktů
Emoční inteligence je zásadní pro konstruktivní řešení konfliktů. Jedinci s vysokou emoční inteligencí dokážou procházet neshody s empatií, pochopením různých úhlů pohledu a hledáním vzájemně výhodných řešení.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každý z nás si čas od času potřebuje sednout a zhodnotit svůj život. Ať už jste v těžké životní situaci ztratili směr, nebo jste vyhořeli v práci, nebo vás jen zajímá, v jaké životní fázi se právě nacházíte.

Rozsah je pro všechny lidi stejný a zahrnuje všechny aspekty, jako Sebepoznání, Sebeovládání, Motivace, Empatie, Sociální dovednosti, Mezikulturní citlivost, Řešení konfliktů, Adaptabilita, Optimismus, Seberealizace.