Test Úrovně Autismu

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

Test úrovně autismu

– pozorování a standardizované nástroje, abyste zjistili, zda splňujete kritéria pro ASD, a pokud ano, úroveň podpory, kterou můžete potřebovat.

K čemu to je?

✔ Omezené zájmy,

✔ Senzorická citlivost,

✔ vývojové milníky,

✔ Hledám jasnost,

✔ Obavy v oblastech života,

✔ Opakující se chování.

Zjistěte, zda splňujete kritéria ASD.

Hodnocení, pokud máte obavy z autismu nebo souvisejících vývojových problémů.
10 analytických sektorů, více než 100 ověřených otázek.
Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte hlášení znovu. Užívat si!
pnl profit loss report quality audit

Jak provést test úrovně autismu?

Cílem je zjistit, zda jedinec splňuje kritéria pro ASD, a pokud ano, posoudit závažnost symptomů. Hledání hodnocení je zásadní pro pochopení a řešení potenciálních problémů spojených s PAS.

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie testu úrovně autismu

1
SOCIÁLNÍ INTERAKCE
Hodnocení schopnosti jedince navazovat a udržovat sociální vztahy, rozumět neverbálním signálům, a účastnit se komunikačních situací.
2
KOMUNIKACE
Posouzení schopnosti verbální a neverbální komunikace, porozumění jazykovým nuancím, a schopnost vyjádřit své myšlenky či pocity.
3
OMEZENÉ A REPETITIVNÍ CHOVÁNÍ
Hodnocení přítomnosti a intenzity omezených a repetitivních vzorců chování, jako například stereotypní pohyby či fixace na určité aktivity.
4
EMPATIE A POROZUMĚNÍ EMOCÍM
Posouzení schopnosti jedince porozumět emocím druhých, projevovat empatii a angažovat se v emocionálních situacích.
5
STRUKTUROVANOST A FLEXIBILITA
Hodnocení preference pro strukturovaný prostředí, schopnost adaptace na změny, a míra flexibility v myšlení a chování.
6
SENZORICKÉ VNÍMÁNÍ
Posouzení citlivosti a reakcí na senzorické podněty, včetně zpracování zrakových, sluchových, hmatových a dalších senzorických informací.
7
ŠKOLNÍ NEBO PRACOVNÍ ADAPTACE
Hodnocení schopnosti adaptace jedince v školním či pracovním prostředí, včetně schopnosti plnit úkoly a komunikovat s ostatními.
8
RODINNÁ DYNAMIKA
Posouzení vlivu autismu na rodinnou dynamiku a vzájemné vztahy, včetně podpory a porozumění ze strany rodiny.
9
VÝVOJOVÉ MILNÍKY
Hodnocení dosažení klíčových vývojových milníků v různých fázích života, včetně motorického a kognitivního vývoje.
10
ZDRAVOTNÍ A PSYCHIATRICKÉ ASPEKTY
Posouzení vztahu autismu k fyzickému a duševnímu zdraví, včetně možných komorbidit a dopadů na celkový stav jedince.

Kdy potřebujete tento test?

Obavy ze sociální komunikace a interakce
Pokud zažíváte přetrvávající problémy v sociální komunikaci a interakci, jako jsou potíže s navazováním a udržováním vztahů, pochopením sociálních narážek nebo zapojením se do vzájemných rozhovorů.
Opakující se chování a omezené zájmy
Pokud se dopouštíte opakovaného chování nebo máte omezené zájmy, které významně ovlivňují váš každodenní život.
Smyslové citlivosti
Pokud máte zvýšenou citlivost nebo averzi ke smyslovým podnětům (např. světlo, zvuk, dotyk), které narušují vaše fungování.
Vývojové milníky
Pokud jste vy, vaši rodiče nebo pečovatelé zaznamenali zpoždění nebo atypický vývoj jazykových, sociálních nebo motorických dovedností během vašich raných vývojových let.
Obavy ve více oblastech života
Pokud problémy související se sociální komunikací, opakujícím se chováním nebo smyslovou citlivostí ovlivňují různé aspekty vašeho života, jako je práce, vztahy nebo každodenní činnosti.
Hledám jasnost
Pokud hledáte jasno ve svém neurovývojovém profilu a věříte, že hodnocení autismu by mohlo poskytnout náhled na vaše silné stránky a výzvy.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každý z nás si čas od času potřebuje sednout a zhodnotit svůj život. Ať už jste v těžké životní situaci ztratili směr, nebo jste vyhořeli v práci, nebo vás jen zajímá, v jaké životní fázi se právě nacházíte.

Rozsah je pro všechny lidi stejný a zahrnuje všechny aspekty, jako jsou peníze, kariéra, komunita, životní prostředí, zdraví, kondice, růst, učení, zábava, volný čas, rodina, přátelé, partneři, láska a úroveň spirituality.