Audit Kvality Projektového Řízení

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

Kvalita projektového řízení

– ověřit soulad se zavedenými procesy a zajistit, že projekt směřuje ke splnění svých cílů.

K čemu je audit projektového řízení?

✔ plánování a realizace projektu,

✔ Vedení týmu,

✔ řízení rizik,

✔ vývojové procesy,

✔ Reportování a měření výkonu.

Sledujte kvalitu procesů PM

Proaktivní a pokračující proces spíše než jednorázová událost.
10 analytických sektorů, více než 100 ověřených otázek.

Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte hlášení znovu. 

Jak provést tento audit?

Audit kvality projektového řízení je cenným nástrojem pro zajištění toho, že projekt je řízen efektivně, dodržuje stanovené standardy a přináší vysoce kvalitní výsledky. Podporuje neustálé zlepšování, zmírňování rizik a celkový úspěch projektu.

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie auditu projektového řízení

1
IDEACE
Hodnocení originality a relevance nápadů. Zhodnocení schopnosti generovat inovativní a realizovatelné nápady. Posouzení strategického přínosu a souladu s cíli firmy.
2
ESTIMACE
Hodnocení přesnosti odhadu nákladů a časové náročnosti projektu. Posuzování spolehlivosti používaných metod odhadu. Zhodnocení schopnosti odhadnout a identifikovat rizika spojená s odhady.
3
ROZPOČET
Kontrola dodržení finančního rámce projektu. Hodnocení alokace finančních prostředků na klíčové aktivity. Zhodnocení schopnosti reagovat na nečekané náklady.
4
PLÁNOVÁNÍ
Posouzení kvality a úplnosti projektového plánu. Hodnocení schopnosti plánovat realistické milníky a termíny. Kontrola flexibility plánu při změnách.
5
PLNĚNÍ
Hodnocení dosažených výsledků ve srovnání s plánem. Posuzování efektivity implementace strategií a metodik. Zhodnocení, jak projekt plní stanovené cíle.
6
VÝKAZ
Kontrola kvality výkazu práce a dokumentace. Posouzení souladu výsledků s očekáváním klienta nebo stakeholders. Hodnocení záznamů o procesech a výsledcích projektu.
7
PRIORITY A RIZIKA
Posouzení identifikace a správy rizik. Kontrola aktualizace seznamu priorit v průběhu projektu. Hodnocení reakce na neočekávané rizika a změny priorit.
8
LIDÉ
Posuzování kvality týmového vedení. Hodnocení motivace a angažovanosti členů týmu. Zhodnocení schopnosti řídit konflikty a zajišťovat efektivní spolupráci.
9
KOMUNIKACE
Hodnocení transparentnosti a efektivity komunikace ve firmě. Posouzení schopnosti sdílet informace mezi týmy a s externími partnery. Kontrola komunikace ohledně změn a aktualizací projektového stavu.
10
HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Posuzování procesu hodnocení projektů a poučení se z předchozích zkušeností. Hodnocení využívání zpětné vazby k neustálému zlepšování postupů. Zhodnocení schopnosti extrahovat učení z úspěchů i selhání projektů.

Kdy potřebujete tento test?

Při zahájení projektu
Proveďte předběžné posouzení procesů a plánů projektového řízení, abyste zajistili, že budou v souladu s organizačními standardy a osvědčenými postupy v oboru. Identifikujte možná rizika a vytvořte základ pro budoucí audity.
Milníky v polovině projektu
Provádějte pravidelné audity u klíčových milníků projektu, abyste zhodnotili pokrok, identifikovali problémy a zajistili, že projekt probíhá správně. Vyhodnoťte kvalitu do té doby vyrobených výstupů.
Změna v rozsahu projektu
Pokud dojde k významným změnám v rozsahu projektu, cílech nebo požadavcích, proveďte audit za účelem posouzení dopadu na stávající procesy a plány.
Před klíčovými body rozhodnutí
Auditujte procesy projektového řízení před důležitými rozhodovacími body, jako jsou schvalování projektů, uvolnění finančních prostředků nebo změny ve vedení projektu.
Pravidelné intervaly
Provádějte pravidelné, plánované audity kvality v průběhu životního cyklu projektu, abyste zajistili průběžnou shodu s normami a neustálé zlepšování. Frekvence může záviset na velikosti, složitosti a kritičnosti projektu.
Po implementaci
Po dokončení projektu proveďte závěrečný audit kvality projektového řízení, abyste zhodnotili celkovou úspěšnost, zachytili získané poznatky a identifikovali příležitosti ke zlepšení v budoucích projektech.
Reakce na problémy nebo selhání
Pokud se vyskytnou problémy, selhání nebo významné odchylky od plánu, proveďte audit, abyste pochopili základní příčiny a implementovali nápravná opatření.
Iniciativy neustálého zlepšování
Integrujte audity kvality projektového řízení do kultury neustálého zlepšování organizace a povzbuzujte týmy, aby pravidelně vyhodnocovaly a zlepšovaly své procesy.
Snižování rizik
Proveďte audity, pokud jsou identifikována nebo potenciální rizika, která by mohla ovlivnit úspěch projektu. Proaktivní řešení rizik prostřednictvím auditů může pomoci zmírnit jejich dopad.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každá organizace potřebuje čas od času revidovat své obchodní procesy, aby zajistila soulad s potřebami vlastníka, efektivitou podnikání a riziky, což umožňuje identifikovat a řešit problémy ve všech oblastech fungování společnosti.

Rozsah je podobný pro všechny společnosti a zahrnuje oblasti jako Provozní náklady, Osobní náklady, Odborné služby, Daně a média, Informační systémy, Cestovní náklady, Telekomunikace a poštovné, Ostatní provozní náklady.