Test politického směru

Otázky vznesené odborníky – snadno zodpovězte sami.

TEST POLITICKÝCH PREFERENCÍ

– test za účelem posouzení vaší preference politického stylu a směru ve vaší zemi na základě všech archetypů napříč historií.

K čemu to je?

✔ Sebevědomí,

✔ Pochopení politického spektra,

✔ Identifikace předsudků,

✔ Problémy se zapojením,

✔ Hledání společné řeči. 

Znáte jasně své preference politického směru.

Ujistěte se, že volíte směr, který preferujete.
40 politických typů, více než 300 ověřených otázek.

Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po určité době opakujte test znovu.

pnl profit loss report quality audit

Jak provést tento test?

Test politických souřadnic, známý také jako test politického kompasu nebo ideologický kvíz, slouží jako nástroj pro sebeuvědomění, srovnávací analýzu, politickou angažovanost, vzdělávání, rozhodování a uvědomění si předpojatosti v politické ideologii. 

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a poté odpovídat na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení, a nebo odpovědi.

Kategorie politických směrů

1
LIBERALISMUS
Liberalismus je politická ideologie, která upřednostňuje individuální svobodu, rovnost a ochranu občanských svobod. Zasazuje se o omezené vládní zásahy do ekonomických i sociálních záležitostí, přičemž zdůrazňuje význam volného trhu, demokratických institucí a právního státu. Liberálové obvykle podporují politiky, které prosazují sociální spravedlnost, toleranci a ochranu lidských práv.
2
KONZERVATISMUS
Konzervatismus je politická filozofie, která oceňuje tradici, řád a stabilitu. Klade důraz na zachování zavedených institucí a praktik, jako je struktura rodiny, náboženství a kulturní normy. Konzervativci mají tendenci obhajovat omezený vládní zásah do ekonomických záležitostí a zároveň upřednostňovat silnou roli vlády při udržování společenského řádu a morálních hodnot.
3
SOCIALISMUS
Socialismus je ekonomický a politický systém charakterizovaný kolektivním vlastnictvím a kontrolou výrobních prostředků. Jeho cílem je snížit ekonomickou nerovnost přerozdělováním bohatství a zdrojů spravedlivějším způsobem mezi společnost. Socialisté obhajují veřejné vlastnictví klíčových průmyslových odvětví, rozsáhlé programy sociální péče a demokratické rozhodovací procesy v ekonomice i vládě.
4
KAPITALISMUS
Kapitalismus je ekonomický systém založený na soukromém vlastnictví výrobních prostředků a honbě za ziskem prostřednictvím volné tržní soutěže. Upřednostňuje individuální iniciativu, podnikání a dobrovolnou výměnu. Kapitalistické ekonomiky se vyznačují omezenými vládními zásahy do trhů, přičemž ceny a úrovně produkce jsou určovány nabídkou a poptávkou.
5
LIBERTARIÁNSTVÍ
Libertarianismus je politická filozofie, která upřednostňuje svobodu jednotlivce a minimalizuje vládní zásahy v ekonomické i sociální oblasti. Libertariáni obhajují maximalizaci osobní autonomie a svobodné volby, podporují minimální zapojení vlády do regulace trhů, osobního chování a individuálních svobod. Často zdůrazňují důležitost vlastnických práv a dobrovolných interakcí.
6
FAŠISMUS
Fašismus je autoritářská politická ideologie charakterizovaná extrémním nacionalismem, diktátorskou mocí a potlačováním opozice. Prosazuje centralizovaný, totalitní stát vedený silným vůdcem nebo vládnoucí stranou, často kladoucí důraz na militarismus, kulturní čistotu a glorifikaci národa nebo rasy. Fašistické režimy obvykle upřednostňují státní kontrolu nad všemi aspekty společnosti, včetně ekonomiky, médií a individuálních svobod.
7
ENVIRONMENTALISMUS
Environmentalismus je politické a sociální hnutí, které se zasazuje o ochranu a zachování přírodního prostředí. Klade důraz na udržitelnost, ochranu a zmírňování dopadu člověka na ekosystémy. Ekologové prosazují politiky a postupy zaměřené na řešení problémů, jako je znečištění, změna klimatu, ničení stanovišť a vyčerpávání zdrojů.
8
GLOBALISMUS
Globalismus je politická a ekonomická ideologie, která klade důraz na mezinárodní spolupráci, propojenost a integraci napříč národními hranicemi. Podporuje volný pohyb zboží, kapitálu, informací a osob, stejně jako zřízení globálních institucí a správních struktur, které budou řešit společné výzvy a sledovat společné cíle.
9
NOVÁ CESTA
„Nová cesta“ je termín často používaný k popisu vznikajících politických hnutí nebo ideologií, které se snaží překonat tradiční levo-pravé rozdělení. Může zahrnovat řadu myšlenek a návrhů politik zaměřených na řešení současných společenských výzev inovativními způsoby. Nová cesta často zdůrazňuje pragmatická řešení, kompromisy a odklon od zakořeněných politických paradigmat.
10
ALTERNATIVNÍ
„Alternativní politický směr“ odkazuje na politické systémy nebo ideologie, které se liší od hlavního proudu nebo konvenčních přístupů. Zahrnuje široké spektrum myšlenek a hnutí, které nabízejí alternativy k zavedeným politickým normám a institucím. Alternativní politické systémy mohou upřednostňovat decentralizaci, participativní demokracii, zmocnění komunity nebo jiné inovativní modely vládnutí a společenské organizace.

Kdy se hodí tento test?

Sebeuvědomění
Klaďte si otázky o vašem politickém přesvědčení a hodnotách a formulujte a reflektujte své vlastní názory. To vám může pomoci lépe porozumět svému politickému postoji a lépe si uvědomovat, kde se v různých otázkách nacházíte.
Pochopení politického spektra
Zařadte se do spektra od levicového po pravicové nebo autoritářské až po libertariánské. Když uvidíte, kam v tomto spektru spadáte, můžete lépe porozumět širší politické scéně a tomu, kam vaše názory zapadají ve vztahu k ostatním.
Identifikace předsudků
Odhalte zaujatosti nebo nesrovnalosti ve vašem přesvědčení, o kterých jste možná dříve nevěděli. Toto uvědomění může vést ke kritičtějšímu myšlení a hlubšímu zkoumání vašich vlastních názorů.
Problémy se zapojením
Zapojení se do politických problémů a pochopení své vlastní pozice vás může motivovat k tomu, abyste se více informovali a zapojili do politických diskusí a aktivit. Může vás to povzbudit ke zkoumání a dozvědět se více o konkrétních tématech, která vás zajímají nebo která vás zajímají.
Hledání společné řeči
Pochopení toho, kam patříte na politickém spektru, vám může pomoci identifikovat oblasti společného základu s ostatními, kteří mohou mít různé perspektivy. To může usnadnit konstruktivnější rozhovory a spolupráci, což povede k soudržnější a inkluzivnější společnosti.

Dlouhý příběh krátce

Každý z nás čas od času potřebuje přehodnotit svou preferenci před politickým směrem, aby se nenechal zmanipulovat médii a marketingem a zajistil dodržování vlastních zásad. 

Rozsah pokrývá běžné styly, jako je liberalismus, konzervatismus, socialismus, kapitalismus, libertarianismus, fašismus, environmentalismus, globalismus, nová cesta, alternativa?